Startsidan » | Samtliga listor » | Uppdatera » | Kryssregler » | Nya Svenska fågellistan » | Om kryssavdelningen » | www.club300.se

Kryssregler - Motivering

Nedan ges motiveringar till de av Club 300s Listkommitté (Lk) föreslagna kryssregler. Kryssreglerna antogs av styrelsen 2000-08-26, vid det klockslag som Matti gåsgam tog höjd över Pargas för att sätta kurs mot Mälarhöjden, och gäller med omedelbar verkan. Reglerna innebär endast marginella förändringar jämfört med dagens regler vilket i sig ansetts vara betydelsefullt.
Observera att en skärpning av de etiska reglerna kommer att ske med anledning av beslutet att räkna fångade fåglar, inga avarter som onödigt förlängd hantering av fångade fåglar för att fler skall få kryss kommer att accepteras.
 
1.   Ingen förändring mot dagens regler.
2.1   Club 300 räknar på de officiella listorna samma arter som av SOF och dess raritetskommitté anses tillhöra den svenska faunan, dvs kategori A, B och C. För beskrivning av kategoriindelningarna hänvisas till SOF.
2.2   Ingen förändring mot dagens regler.
2.3   Ingen förändring mot dagens regler.
2.4   Ett förtydligande jämfört med dagens regler, men torde ha endast marginell betydelse. Notera att Klubb Tomt 100 har andra regler för tomtskådning, men det anser Lk vara helt i sin ordning eftersom ingen överlappning föreligger.
2.5   Ingen förändring mot dagens regler.
2.6   Ett förtydligande jämfört med dagens regler.
Det som har varit avgörande för att vi valt denna lösning är att reglerna är enkla att tolka och att det i samband med en fågels uppdykande omedelbart är uppenbart för medlemmarna om en fågel är kryssbar eller ej. Lk har övervägt båda ytterligheterna längs skalan, dvs å ena sidan endast kryssa fältobsar eller å andra sidan kryssa handhållna fåglar, samt ett antal olika kompromissalternativ. Den antagna regeln har bedömts som mest anpassad till hur svensk skådning bedrivs och hur 20-30 års kryssregler successivt har växt fram och fått allmän acceptans. Regeln beskriver det som ok att kryssa "i samband med fångst resp. släppning" vilket innebär att fågeln helt nyligen har fångats eller är i begrepp att släppas till frihet. Avståndet eller tiden mellan fångstplatsen/tidpunkten och uppvisningsplatsen/tidpunkten anses inte vara av betydelse eftersom gränsen redan är passerad för vad som anses vara av överraskningskaraktär. Lk och Club 300 styrelse anser det inte är praktiskt möjligt att sätta metriska, tidsmässiga eller andra begränsningar eftersom det endast kommer att ge upphov till svårtydda gränsfall.
Ex: Tornugglan som transporterades mellan Göteborg och Skåne var ej kryssbar då den visades upp på Getterön respektive N Varalövs trafikplats eftersom den ej släpptes på någon av dessa platser.
Vattensångaren som fångades i Falsterbo och senare släpptes i Krankesjön var kryssbar dels i samband med fångsten i Falsterbo, dels vid släppning i Krankesjön.
Masktörnskatan var kryssbar både i anslutning till fångst och släppning etc.
Man kan anse vad man vill om nöjet av att kryssa en viss fågel som kanske hållits ovanligt länge i bur eller transporterats till annan plats, men så länge inte fågeln blir lidande ser LK samt C3:s styrelse ingen orsak till att sätta upp begränsande regler i tid och rum för när en fågel upphör att vara kryssbar. När skulle den i så fall bli kryssbar igen efter släppning?
2.7   Ett förtydligande jämfört med dagens regler. Eftersom det är omöjligt att höra om t ex en berguv är utsläppt/färgmärkt eller se färgringar på en flygande vit stork har denna regel antagits. Det ligger även i linje med hur Rk arbetar.
3.   Ett förtydligande jämfört med dagens regler. Ett sedan länge omtvistat ämne i län och landskap med bra raritetslokaler på gränsen.
4.   Ny regel som förtydligar och skärper kraven. Tidigare användes de sk "Widdes regler". Reglerna för ädellistan har uppfattats som de mest svårdefinierade och det egna samvetet sätts hårt på prov så notera speciellt regel 4.7.
5.   Ingen förändring mot dagens regler.
6.   Ingen förändring mot dagens regler.
7.   Ingen förändring mot dagens regler.
8.   Ingen förändring mot dagens regler.
9.   Ingen förändring mot dagens regler. Lk har på initiativ från vissa medlemmar övervägt att använda Clements även inom VP, men anser ändå att det finns skäl att använda samma systematik som på Sverigelistan, dvs följa SOF. Skälen till detta är att de flesta rariteter som dyker upp i Sverige kommer från inom VP samt att många medlemmar skådar huvudsakligen i Sverige och VP.
10.   Ett förtydligande jämfört med dagens regler. Lk anser att Clements med de årliga uppdateringarna är den mest spridda listan bland de som skådar globalt.
11.   Nya listor jämfört med idag som införs på prov för att se vilket intresse som finns.
12.   Ny lista jämfört med idag som införs på prov för att se vilket intresse som finns.


© Peter Bergman

© Club300 Till toppen av sidan
CLUB300