Startsidan » | Samtliga listor » | Uppdatera » | Kryssregler » | Nya Svenska fågellistan » | Om kryssavdelningen » | www.club300.se

Kryssregler

1. Generell regel.
För att en art skall få räknas skall man ha sett arten så väl att man själv kan göra en säker artbestämning med hjälp av sina egna observationer. Detta hindrar inte att artbestämningen görs i efterhand, t ex efter litteraturstudier. Kan en säker artbestämning göras på lätet räcker det med att höra en art för att få räkna den.
 
2. Sverigelistan.
2.1    Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs arter eller individer som tillhör artkategori A-C.
2.2    Endast observationer som godkänts av Rk får räknas.
2.3    Observationer som inte behandlats av Rk eller som är under behandling får räknas tills vidare. En observation måste dock ha rapporterats till Rk senast ett år efter obstillfället för att få räknas.
2.4    Endast arter observerade på svenskt territorium får räknas. Observatörens placering är ovidkommande.
2.5    Eventuella back-steps, dvs observationer som tidigare räknats med, men inte rapporterats enligt ovan eller som underkänts av Rk skall meddelas Club 300 senast i samband med den årliga kryssuppdateringen.
2.6    Fångade fåglar får räknas under förutsättning att de fångats på svenskt territorium. Fågeln får endast räknas om den observeras i samband med fångst eller släppning, dvs fåglar i bur får ej räknas.
2.7    Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk, vitryggig hackspett.
3. Landskapslistan.
Samma regler som för Sverigelistan. Regel 2.1-2.3 samt 2.5 kompletteras med SOFs regionala rapportkommitté (Rrk). Regel 2.4 ersätts av landskapsgräns, ej länsgräns.

Landskapsgränserna anges i bland annat följande kartverk:
Lantmäteriets Översikskarta skala 1:250 000, Motormännen Sverige Vägatlas, Motormännen bil- och turistatlas.

4. Ädellistan.
4.1 Samma regler som för Sverigelistan exklusive regel 2.6.
4.2    För att en art skall få räknas på ädellistan skall observatören själv ha upptäckt och artbestämt fågeln. Om någon som står bredvid upptäcker fågeln och ropar, räknas det inte som ädelkryss.
4.3    Sällsynta och lokala häckfåglar får endast räknas om observatören själv hittar fågeln utan hjälp av detaljerade lokalbeskrivningar samt att den observerade individen inte är ett känt exemplar.
4.4    Fåglar som upptäcks i samband med fångst får inte räknas.
4.5    Endast fåglar som uppträder i ett naturligt tillstånd får räknas.
4.6    Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som tillhörande kategori A av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs ej arter som t ex tamduva, kanadagås, fasan, etc.
4.7    Vid tveksamhet skall alltid försiktighetsprincipen användas, dvs det är överraskningsmomentet som är den viktiga hörnpelaren i ädellistan.
5. Årslistan.
Samma regler som för Sverigelistan. Arten skall vara observerad inom angiven tidsperiod.
6. Best ever-årslistan.
Samma regler som för Årslistan.
7. Månadslistorna.
Samma regler som för Årslistan.
8. Dubbellistan.
Samma regler som för Sverigelistan. Får endast omfatta minst två fynd av två olika individer av respektive art. Två fåglar tillsammans utgör ett fynd och således inte dubbelkryss.
9. Västra Palearktis-listan.
Club300 följer samma regler som danska Netfugl.dk, dvs. IOC (ändrat i maj 2018).

Gränsdragning »
10. Världslistan.
Får endast omfatta arter som anses ha artstatus av IOC World Bird List(http://www.worldbirdnames.org/).
11. Region-listorna.
Nordamerika, Kontinentala USA dvs "ABA-området", Sydamerika, Afrika, Australasien, Sydpolen, Eurasien. Regionernas gränser enligt definition av American Birding Association.

Definitioner »
12. Familjelistan.
Antalet fågelfamiljer där minst en art observerats ur varje familj. Får endast omfatta familjer som anses ha familjestatus av IOC World Bird List.

Enklare är att använda den familjelista som finns på BirdLife Sveriges taxonomikommittés webbsajt, med engelska, vetenskapliga och svenska namn. Listan finns förutom som webbsida även nedladdningsbar i formaten .pdf .xls och .xlsx. Adressen är http://www.sofnet.org/tk/fagelfamiljer.


Läs motiveringen till ovanstående regler!


© Peter Bergman

© Club300 Till toppen av sidan
CLUB300